Karta Praw PacjentaI. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

  2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

 

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1999 r.

  1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

  2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do :

1/ świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

 2/ udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach przy zastosowaniu urządzeń,

 3/ informacji o swoim stanie zdrowia,

 4/ wyrażenia zgody albo odmowy na udzielania mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

 5/ intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

 6/ udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,

 7/ zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,

 8/ dostępu do informacji o prawach pacjenta.

 

III. W szpitalu pacjent przyjęty ma prawo do :

  1. Zapewnienia mu :

a/ środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

b/ pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,

c/ opieki duszpasterskiej.

2/ Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.

3/ Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.

4/ Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest o pogorszeniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta albo w razie jego śmierci.

5/ Wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie pacjenta w tym zakładzie opieki zdrowotnej.

6/ Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwościach następstw zaprzestania leczenia w tym zakładzie.

7/ Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty.

8/ Świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

 

IV. Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu, ma prawo do :

1/ Wyrażania zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobie i warunkach przeprowadzania eksperymentu, spodziewanych korzyści leczniczych lub poznawczych, ryzyku, oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.

2/ Poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu.

3/ Cofnięcie zgody na eksperyment medyczny w każdym jego stadium.

 

v. Prawa pacjenta określone w ustawie w 1995 r. O pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

1. Pacjent ma prawo do :

1/ wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,

2/ dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3/ ochrony danych osobowych dotyczących dawcy / biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.

2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczania go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca zgodnie z kryteriami medycznymi.